เอกสาร (Document)
1. คำร้องทั่วไป ปริญญาตรี / Request Form for Undergraduate Student [ THAI ] [ ENGLISH ]
2. คำร้องทั่วไป ปริญญาโท / Request Form for Graduate Student [ THAI ] [ ENGLISH ]
3. ขอจบและขึ้นทะเบียนบัญฑิต / Request Form for Graduation and Registration [ THAI ]
4. แบบฟอร์มการส่งรายชื่อ นักศึกษา ขาดเรียน [ WORD ] [ EXCEL ]
5. แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาที่ฝึกงาน [ WORD ]
6. คู่มือการลงทะเบียน [ PDF ]
7. แบบฟอร์มการส่งการประเมินผลงานสหกิจศึกษา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ [ PDF ] [ WORD ]
8. ระเบียบการฯ ปริญญาตรี [ PDF ]
9. ระเบียบการฯ บัณฑิตวิทยาลัย [ PDF ]
10. สหกิจ และทุนการศึกษา [ PDF ]
11. คำอธิบายรายวิชาประจำปีการศึกษา 2555 [ PDF ]
12. คำอธิบายรายวิชาประจำปีการศึกษา 2558(ระดับปริญญาตรี) [ PDF ]
13. คำอธิบายรายวิชาประจำปีการศึกษา 2558(ระดับบัณฑิตศึกษา) [ PDF ]


โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2562-2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
   - วศ.บ.เครื่องกล
   - อส.บ.เครื่องกล
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
   - วศ.บ.ไฟฟ้า
   - อส.บ.ไฟฟ้า
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมยานยนต์
   - วศ.บ.ยานยนต์
   - อส.บ.ยานยนต์
 • วิศวกรรมการพิมพ์
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
 • การบัญชี
 • การเงินและการลงทุน
 • การตลาด
 • การจัดการทั่วไปและการประกอบการ
 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 • ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 • ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
 • นิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารนวัตกรรม)
 • การโฆษณาและสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
คณะวิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ธุรกิจดิจิทัล
 • แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
 • การตลาดดิจิทัล
วิทยาลัยนานาชาติ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ B.B.A.(International Business)
 • การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว (B.B.A. Hotel and Tourism Management)
คณะพยาบาลศาสตร์
 • พยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์
 • แพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง
 • ดนตรีและศิลปะการแสดง
คณะรัฐศาสตร์
 • การปกครอง