[ นักศึกษา ]
1. ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด)
ประกาศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2565

2. ประชาสัมพันธ์(ด่วนที่สุด)
ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อจองชุดครุย ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง 25 มกราคม 2565 ในวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30-17.00 น. หากผู้สำเร็จการศึกษาไม่สะดวกเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อจองชุดครุยท่านสามารถจองชุดครุยผ่านออนไลน์ได้ สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมชุดครุยและค่ามัดจำให้มาชำระได้ในวันรับชุดครุย โดยติดต่อที่สำนักทะเบียนและวัดผล ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัณฑิต แต่มีความประสงค์จะเข้ารับปริญญา ท่านสามารถลงทะเบียนจองชุดครุยผ่านออนไลน์ไว้ก่อนและในวันรับชุดครุย ให้มาชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ค่าธรรมเนียมชุดครุยและค่ามัดจำ ที่สำนักทะเบียนและวัดผล กรอกแบบฟอร์มจองชุดครุย
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2565

3. กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
1. กำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษาที่ 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 และกำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-สาย วันที่ 18-26 มกราคม 2565 1.1 การลงทะเบียนสายและการเพิ่มรายวิชา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนสายและเพิ่มรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2565 (ลงทะเบียนสาย-เพิ่มรายวิชาอย่างเดียว) 1.2 การถอนรายวิชา ** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นักศึกษากรอกแบบฟอร์มถอนรายวิชาพร้อมคำร้องทั่วไป โดยระบุเรื่องและเหตุผลให้ครบถ้วน 1.3 การเปลี่ยนรายวิชา ** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นักศึกษากรอกแบบฟอร์มเพิ่ม-ถอนรายวิชาให้ครบถ้วน ** กรณีการถอนรายวิชาและการเปลี่ยนรายวิชาเมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้ว ให้ส่งอีเมล์มาที่ reg2@siam.edu เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางอีเมล์ต่อไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2565

4. ในการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
ในการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะ ดำเนินการในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้ง Online และ Onsite หากนักศึกษา ต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยตามการนัดหมายของอาจารย์ผู้สอน จะต้องได้รับ การฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2564

5. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

6. ประชาสัมพันธ์(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารับบัตรประกันภัยฯ ได้ที่สำนักทะเบียนและวัดผล** อาคาร 12 ชั้น 1 ช่องบริการ 1-4
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2565