[ นักศึกษา ]
1. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคล ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 - สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล Click เพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2564

2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2564(ด่วนที่สุด)
สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564

3. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

4. แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษา (ที่มีอายุเกิน 24 ปีบริบูรณ์เท่านั้น) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา กรณีเกิดการเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ Click เพื่อกรอกแบบฟอร์ม
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2564