จำนวนผู้เข้าชม Web Site :
70459510 ครั้ง

=> เข้าสู่ระบบ(บุคคลที่ใช้ Internet Explorer Version 7 กรุณาอ่าน)
=> วิชาที่เปิดสอน
=> ตารางเรียน/ตารางสอบ
=> ตารางสอนอาจารย์
=> ตารางการใช้ห้อง
=> ปฏิทินการศึกษา
=> หลักสูตรที่เปิดสอน
=> เอกสารและหลักสูตร
=> ถาม - ตอบ
=> คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
=> มหาวิทยาลัยสยาม
=> สำนักหอสมุด
=> สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมฯ
=> สำนักกิจการนักศึกษา
=> ศูนย์สารสนเทศ
=> สำนักรับสมัครนักศึกษา
=> โครงการสหกิจ
=> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
=> Siam e-Learning

* นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
* อาจารย์ - เจ้าหน้าที่
* ผู้บริหาร

๐ วิธีการขอเอกสาร
๐ กรอกแบบฟอร์มคำร้อง
๐ ตรวจสอบข้อมูลการขอเอกสาร


<>คู่มือแนวปฏิบัติระเบียบการศึกษา


<>คู่มือแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน



<> คำร้องทั่วไป
<> ใบลงทะเบียน
<> ใบเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม  
<> ใบเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> ขั้นตอนการลงทะเบียน  
<> ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน  
<> ขั้นตอนการเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์  

• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท  
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562

•  ประชาสัมพันธ์  
ขอแจ้งปิดระบบบริการการศึกษาชั่วคราว เพื่อทดสอบอุปกรณ์และปรับปรุงระบบ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 26/05/2565

•  แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2564  
กรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบสอบถาม หรือหรือ สแกน QR code เพื่อกรอกแบบสอบถาม

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 16/03/2565

•  แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564  
นักศึกษาสามารถดูแนวทางปฏิบัติในการสอบปลายภาค 2/2564 Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/05/2565

•  การเข้าสอบปลายภาค 2/2564 ของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม  
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบ
ปลายภาค 2/2564 ได้ โดยแสดงผลการตรวจ ATK
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง กรณีนักศึกษาสอบต่อเนื่อง
ให้ใช้ผลได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/05/2565

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 48
ภาคการศึกษาที่1/2563

จำนวนผู้อ่าน : 1399 ครั้ง
•ฉบับที่ 47
ภาคการศึกษาที่3/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1015 ครั้ง
•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 2436 ครั้ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office