• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • ประชาสัมพันธ์ : เรื่องการกรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อประธานคณะกรรมการการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป  Click กรอกแบบรายงาน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 04/02/2564
 
   • รายวิชาที่ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสามารถตรวจรายวิชาที่ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563     Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 16/01/2564
 
     ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2563
ให้นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ได้ที่เมนู ตารางเรียน/สอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน !       

จากสำนักทะเบียน ประกาศเมื่อ 23/02/2564
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษkที่ 2/2563   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณ๊ที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/02/2564
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   Click เพื่ออ่านรายละเอียด  จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/02/2564
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1376 ครั้ง
•ฉบับที่ 45
ภาคการศึกษาที่1/2562

จำนวนผู้อ่าน : 712 ครั้ง
•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1321 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 64229331 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office