จำนวนผู้เข้าชม Web Site :
72134827 ครั้ง

=> เข้าสู่ระบบ (บุคคลที่ใช้ Internet Explorer Version 7 กรุณาอ่าน)
=> วิชาที่เปิดสอน>
=> ตารางเรียน/ตารางสอบ>
=> ตารางสอนอาจารย์>
=> ตารางการใช้ห้อง>
=> ปฏิทินการศึกษา>
=> หลักสูตรที่เปิดสอน>
=> เอกสารและหลักสูตร
=> ถาม - ตอบ
=> คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
=> ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking
=> ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์

=> มหาวิทยาลัยสยาม
=> สำนักหอสมุด
=> สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมฯ
=> สำนักกิจการนักศึกษา
=> ศูนย์สารสนเทศ
=> สำนักรับสมัครนักศึกษา
=> โครงการสหกิจ
=> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
=> Siam e-Learning

* นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
* อาจารย์ - เจ้าหน้าที่
* ผู้บริหาร

๐ วิธีการขอเอกสาร
๐ กรอกแบบฟอร์มคำร้อง
๐ ตรวจสอบข้อมูลการขอเอกสาร


<>คู่มือแนวปฏิบัติระเบียบการศึกษา<>คู่มือแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน<> คำร้องทั่วไป
<> ใบลงทะเบียน
<> ใบเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม  
<> ใบเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> ขั้นตอนการลงทะเบียน  
<> ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน  
<> ขั้นตอนการเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์  

• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท  
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562

•  ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคลประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2565   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน ! ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   
Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/09/2565

•  ประชาสัมพันธ์  
นักศึกษาชั้นปี 1 ที่เข้าศึกษาในการการศึกษา 2565 ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี
มาเทียบโอนรายวิชาและโอนหน่วยกิต และยังไม่ได้มาดำเนินการเปลี่ยนวิชาในรายวิชาที่เทียบโอนได้ ขอให้นักศึกษามาติดต่อที่สำนักทะเบียนและวัดผล ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ที่อาคาร 12 ชั้น 1 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลทาง e-mail : reg1@siam.edu หรือ โทร.02-4570068 ต่อ 5129, 5136, 5209 และ 5208

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 17/08/2565

•  แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2564  
กรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบสอบถาม หรือหรือ สแกน QR code เพื่อกรอกแบบสอบถาม

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 16/03/2565

•  Announcement  
- Free Muay Thai class :
- Every Thursday on 14.00-18.00 Hours at Muay Thai Gym. roof top floor 2nd Building (above IBBA office)
- Welcome all International students.
Click for detail


 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/10/2565

1. ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565

2. ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565

3. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

4. แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
กรุณากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการในการให้บริการของสำนักทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบสอบถาม หรือหรือ สแกน QR code เพื่อกรอกแบบสอบถาม
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2565

•ฉบับที่ 48
ภาคการศึกษาที่1/2563

จำนวนผู้อ่าน : 1831 ครั้ง
•ฉบับที่ 47
ภาคการศึกษาที่3/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1328 ครั้ง
•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 2808 ครั้ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office