• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2564 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 12/11/2564
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคลประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564   
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   
Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/09/2564
 
     ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มยืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ให้นักศึกษายืนยันตัวตนเพื่อขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม   Click เพื่อกรอกแบบฟอร์ม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักศึกษา 02-4570068 ต่อ 5308       
จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 10/08/2564
 
     ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
ให้นักศึกษา (ที่มีอายุเกิน 24 ปีบริบูรณ์เท่านั้น) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้รับผลประโยชน์จากการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา กรณีเกิดการเสียชีวิตอันเนื่องจากอุบัติเหตุ   Click เพื่อกรอกแบบฟอร์ม       
จากสำนักทะเบียน ประกาศเมื่อ 04/08/2564
 
   • ประกาศ : เรื่องแนวทางความช่วยเหลือ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อ Covid-19
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ลดค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือให้ทุนการศึกษาสมทบกับงบประมาณที่จะได้รับจากกระทรวงฯ ให้กับนักศึกษาคนไทยในทุกระดับการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2564 แล้ว
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ในการขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  Click เพื่ออ่านรายละเอียด ขอให้นักศึกษาทุกระดับการศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าเล่าเรียน ในภาค 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2564
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมเพื่อขอรับเงินสนับสนุน มีดังนี้
1.สำเนาใบลงทะเบียนจำนวน 1 ฉบับ
2.ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนของภาค 1/2564
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
หมายเหตุ :
1.ในกรณีที่นักศึกษาคนใด เรียนมากกว่า 1 สถาบัน นักศึกษาจะต้องแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยด้วยว่า นักศึกษามีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์เงินสนับสนุน ในนามของสถาบันใด
2.การแจ้งขอรับสิทธิ์เงินสนับสนุนมากกว่า 1 สถาบัน อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในการขอรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนได้

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 04/02/2564
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2564 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2564

2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2564(ด่วนที่สุด)
สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564

3. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 48
ภาคการศึกษาที่1/2563

จำนวนผู้อ่าน : 674 ครั้ง
•ฉบับที่ 47
ภาคการศึกษาที่3/2562

จำนวนผู้อ่าน : 485 ครั้ง
•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1889 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 67507626 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office