• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
     กำหนดการสอบปลายภาคภายหลัง ภาคการศึกษาที่ 1/2563   
กำหนดการสอบปลายภาคภายหลัง ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้มาสอบ ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้นักศึกษามาสอบในวันที่ 10 เมษายน 2564   Click ตรวจสอบรายชื่อ
**หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่
คุณสมสุข อรุณมิตร โทร.083-9045840 และต้องมารับใบเข้าห้องสอบที่สำนักทะเบียนและวัดผลก่อนสอบ 15 นาที
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/04/2564
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2563 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 08/04/2564
 
   • ประชาสัมพันธ์ : เรื่องการกรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อประธานคณะกรรมการการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป  Click กรอกแบบรายงาน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 04/02/2564
 
   • รายวิชาที่ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสามารถตรวจรายวิชาที่ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563     Click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 16/01/2564
 
     ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2563
ให้นักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ได้ที่เมนู ตารางเรียน/สอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน !       

จากสำนักทะเบียน ประกาศเมื่อ 23/02/2564
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

2. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ประจำภาคการศึกษา 2563 (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์) ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2564 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2564

•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1455 ครั้ง
•ฉบับที่ 45
ภาคการศึกษาที่1/2562

จำนวนผู้อ่าน : 765 ครั้ง
•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1360 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 64620361 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office