• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • ประกาศ : เรื่องแนวทางความช่วยเหลือ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อ Covid-19
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย ลดค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือให้ทุนการศึกษาสมทบกับงบประมาณที่จะได้รับจากกระทรวงฯ ให้กับนักศึกษาคนไทยในทุกระดับการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2564 แล้ว
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ในการขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ  Click เพื่ออ่านรายละเอียด ขอให้นักศึกษาทุกระดับการศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าเล่าเรียน ในภาค 1/2564 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2564
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมเพื่อขอรับเงินสนับสนุน มีดังนี้
1.สำเนาใบลงทะเบียนจำนวน 1 ฉบับ
2.ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนของภาค 1/2564
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
หมายเหตุ :
1.ในกรณีที่นักศึกษาคนใด เรียนมากกว่า 1 สถาบัน นักศึกษาจะต้องแจ้งกับทางมหาวิทยาลัยด้วยว่า นักศึกษามีความประสงค์จะขอรับสิทธิ์เงินสนับสนุน ในนามของสถาบันใด
2.การแจ้งขอรับสิทธิ์เงินสนับสนุนมากกว่า 1 สถาบัน อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในการขอรับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนได้

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 04/02/2564
 
   • ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักทะเบียนและวัดผลได้กำหนดการลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เข้าใหม่รหัส64) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาทุกคน (ยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป) นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน โดยการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ตาม Password ที่แจกให้แต่ละคน
หากนักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเรียนหรือเพิ่มถอนรายวิชาเรียน ขอให้นักศึกษายื่นขอผ่านทาง Email ที่
reg1@siam.edu หรือ reg2@siam.edu
สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2ขึ้นไป สามารถตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา และลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/07/2564
 
     ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ/สาขา เข้าไลน์กลุ่มของคณะ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด่วน   
ขอเชิญ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ/สาขา เข้าไลน์กลุ่มของคณะ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด่วน ตามคณะดังต่อไปนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร์       คณะบริหารธุรกิจ                     คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์                 คณะนิเทศศาสตร์                    คณะวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ      คณะแพทยศาสตร์    
คณะเภสัชศาสตร์             คณะสาธารณสุขศาสตร์            คณะรัฐศาสตร์
International Business     วิทยาลัยดนตรีและศิลปการแสดง
Hotel and Tourism Management

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/06/2564
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคล ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   
Click เพื่ออ่านรายละเอียด  สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/07/2564
 
     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2564
สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   Click ตรวจสอบรายชื่อ       
จากสำนักทะเบียน ประกาศเมื่อ 09/06/2564
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคล ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล Click เพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2564

2. ประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำนักทะเบียนและวัดผลได้กำหนดการลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (เข้าใหม่รหัส64) มหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงทะเบียนให้กับนักศึกษาทุกคน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผล การลงทะเบียน โดยการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา ตาม Password ที่แจกให้แต่ละคน หากนักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนวิชาเรียนหรือเพิ่มถอนรายวิชาเรียน ขอให้นักศึกษายื่นขอผ่านทาง Email ที่ reg1@siam.edu หรือ reg2@siam.edu สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2ขึ้นไป สามารถตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา และลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบบริการการศึกษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   6 กรกฏาคม 2564

3. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2564(ด่วนที่สุด)
สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564

4. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 48
ภาคการศึกษาที่1/2563

จำนวนผู้อ่าน : 288 ครั้ง
•ฉบับที่ 47
ภาคการศึกษาที่3/2562

จำนวนผู้อ่าน : 199 ครั้ง
•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1582 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 65860745 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office