101-402Art and Music Appreciation
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต
สังกัดศึกษาทั่วไป, พลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อรวม    รายชื่อแยกสถานะ  

 มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:0012-60412C806713A    
อาจารย์: ผศ.ดร.อังคณา ใจเหิม
อาจารย์สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ
สำรองให้: ทุกชั้นปี80-67-13
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-201
8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-303
8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-401
หมายเหตุ: ทุกสาขาวิชา

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

  02 พฤหัสบดี13:00-16:0012-90712C82811A    
อาจารย์: ผศ.ดร.อังคณา ใจเหิม
อาจารย์สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ
สำรองให้: ทุกชั้นปี80-79-1
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-401
8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-402
8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-403
หมายเหตุ: ทุกสาขาวิชา

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

  03 เสาร์09:00-12:0012-90712C803446A    
อาจารย์: ผศ.ดร.อังคณา ใจเหิม
อาจารย์สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
อาจารย์วิสุทธิ์ ไพเราะ
สำรองให้: ทุกชั้นปี80-34-46
สอบปลายภาค: 8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-403
8 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-501
หมายเหตุ: ทุกสาขาวิชา

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆ ของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะใน
ชีวิตประจำวันและคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่างๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture,dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the
value of arts as a tool to sustain the human mind.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศูนย์ภาษา)  2 = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศูนย์ภาษา)  3 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯเครื่องกล)  4 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯยานยนต์)  5 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯไฟฟ้า)  6 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 4 ปี)  7 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 2 ปี)  8 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เภสัชฯ)  9 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (การตลาด)  A = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ  B = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ)  C = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารฯ)  D = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  E = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิติฯ)  F = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิเทศฯ)  G = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิทยาฯ)  H = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พยาบาลฯ)  I = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Hotel)  J = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Business)  K = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-สือสาร)  L = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  M = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯโยธา)  N = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พิเศษ 1)  O = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ  P = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิศวะฯ)  Q = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯ)  R = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  S = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิติฯ)  T = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิเทศฯ)  U = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิทยาฯ)  V = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-สือสาร)  W = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  X = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (พิเศษ 1)  Y = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯคอม)  Z = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ กลางปี)  ก = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แบดมินตัน)  ข = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (โยคะ)  ค = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทเบิลเทนนิส)  ง = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ลีลาศ)  จ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เปตอง)  ฉ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วอลเล่ย์บอล)  ช = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (กิจกรรมเข้าจังหวะ)  ซ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บาสเกตบอล)  ฌ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แจ๊สแดนซ์)  ญ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ฟิตเนส)  ฎ = จัดกลุ่มสอบนักศึกษาแลกเปลี่ยน  ฏ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวฯอุตสาหการ)  ฐ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (หลักสูตรเก่า)  ฑ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทควันโด)  ฒ = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯคอม)  ด = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ดนตรี)  พ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แพทย์)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล