119-313MICE Industry
การจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สังกัดศิลปศาสตร์, ภาควิชาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อรวม    รายชื่อแยกสถานะ  

 มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:30-16:3019-100819C502327A    
อาจารย์: ดร.กฤป จุระกะนิตย์
สำรองให้:อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
50-10-40
50-13-37
สอบกลางภาค: 3 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร - ห้อง -ยังไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 11 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 19 ห้อง 19-502
หมายเหตุ: อทบ ปี3

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

  02 ศุกร์13:30-16:3019-100819C50500A    
อาจารย์: ดร.กฤป จุระกะนิตย์
สำรองให้:อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 3
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ต่อเนื่อง 2 ปี ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
50-45-5
50-1-49
50-4-46
สอบกลางภาค: 3 มี.ค. 2565 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร - ห้อง -ยังไม่ระบุ
สอบปลายภาค: 11 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 19 ห้อง 19-502
11 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 19 ห้อง 19-701
หมายเหตุ: อทบ ปี3+ตน ปี1

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

Course Description
ความสำคัญ และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ขั้นตอนการดำเนินงานก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสำหรับผู้จัดงาน
และผู้เข้าร่วมงาน การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน ระบบโลจิสติกส์และมาตรฐานต่างๆในอุตสาหกรรม พร้อมกรณีศึกษาจากการศึกษาดูงานประชุม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนอกสถานที่
Importance of MICE industry - Meeting, Incentive Travel, Convention and Exhibition; factors affecting MICE; special marketing events; procedure of pre-event operating, on-site management and post-event evaluation; factors affecting decision making of MICE
organizers and participants; management of location and place; logistic and standard in MICE industry; case studies and field trip to organized events.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศูนย์ภาษา)  2 = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศูนย์ภาษา)  3 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯเครื่องกล)  4 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯยานยนต์)  5 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯไฟฟ้า)  6 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 4 ปี)  7 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 2 ปี)  8 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เภสัชฯ)  9 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (การตลาด)  A = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ  B = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ)  C = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารฯ)  D = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  E = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิติฯ)  F = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิเทศฯ)  G = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิทยาฯ)  H = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พยาบาลฯ)  I = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Hotel)  J = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Business)  K = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-สือสาร)  L = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  M = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯโยธา)  N = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พิเศษ 1)  O = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ  P = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิศวะฯ)  Q = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯ)  R = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  S = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิติฯ)  T = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิเทศฯ)  U = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิทยาฯ)  V = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-สือสาร)  W = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  X = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (พิเศษ 1)  Y = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯคอม)  Z = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ กลางปี)  ก = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แบดมินตัน)  ข = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (โยคะ)  ค = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทเบิลเทนนิส)  ง = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ลีลาศ)  จ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เปตอง)  ฉ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วอลเล่ย์บอล)  ช = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (กิจกรรมเข้าจังหวะ)  ซ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บาสเกตบอล)  ฌ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แจ๊สแดนซ์)  ญ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ฟิตเนส)  ฎ = จัดกลุ่มสอบนักศึกษาแลกเปลี่ยน  ฏ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวฯอุตสาหการ)  ฐ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (หลักสูตรเก่า)  ฑ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทควันโด)  ฒ = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯคอม)  ด = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ดนตรี)  พ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แพทย์)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล