151-472Manufacturing Process
กรรมวิธีการผลิต
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:156-307, 156-311, 157-211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อรวม    รายชื่อแยกสถานะ  

 มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  21 อาทิตย์13:00-16:005-106 ปฏิบัติ5C50446N    
อาจารย์: อาจารย์ศุขนที คงตัน
อาจารย์เฉลิมโรจน์ เลิศบริรักษ์กุล
สำรองให้:วิศวกรรมเครื่องกล ต่อเนื่อง 2 ปี ชั้นปี 2
วิศวกรรมเครื่องกล ต่อเนื่อง 2 ปี ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 3 ปี) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 2
เทคโนโลยียานยนต์ ต่อเนื่อง 2 ปี ทุกชั้นปี
ชั้นปี 2
วิศวกรรมเครื่องกล ต่อเนื่อง 2 ปี ชั้นปี 2
วิศวกรรมเครื่องกล ต่อเนื่อง 2 ปี ชั้นปี 2
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-4-46
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สมทบ อก.+วยย.ปี2 สอบนอกตาราง
Course Description
ทฤษฏีและหลักการของกระบวนการผลิต งานหล่อวัสดุ การขึ้นรูปชิ้นงาน การใช้เครื่องจักรตัดขึ้นรูป ชิ้นงานและเทคโนโลยีงานเชื่อม ความสัมพันธ์ของวัสดุ และกระบวนการผลิตวัสดุ ที่ใช้เครื่องมือตัดโลหะ ลักษณะของเครื่องมือตัดโลหะ
ของเหลวสำหรับการตัดโลหะ ศึกษาส่วนประกอบ หลักการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต หลักมูลฐานการคิดต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
Theory and principle of production process, forming, cutting forming, welding technology, relation of materials and process, metal cutting machine, cutting fluid.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศูนย์ภาษา)  2 = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศูนย์ภาษา)  3 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯเครื่องกล)  4 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯยานยนต์)  5 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯไฟฟ้า)  6 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 4 ปี)  7 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 2 ปี)  8 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เภสัชฯ)  9 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (การตลาด)  A = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ  B = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ)  C = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารฯ)  D = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  E = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิติฯ)  F = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิเทศฯ)  G = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิทยาฯ)  H = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พยาบาลฯ)  I = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Hotel)  J = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Business)  K = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-สือสาร)  L = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  M = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯโยธา)  N = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พิเศษ 1)  O = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ  P = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิศวะฯ)  Q = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯ)  R = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  S = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิติฯ)  T = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิเทศฯ)  U = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิทยาฯ)  V = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-สือสาร)  W = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  X = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (พิเศษ 1)  Y = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯคอม)  Z = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ กลางปี)  ก = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แบดมินตัน)  ข = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (โยคะ)  ค = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทเบิลเทนนิส)  ง = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ลีลาศ)  จ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เปตอง)  ฉ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วอลเล่ย์บอล)  ช = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (กิจกรรมเข้าจังหวะ)  ซ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บาสเกตบอล)  ฌ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แจ๊สแดนซ์)  ญ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ฟิตเนส)  ฎ = จัดกลุ่มสอบนักศึกษาแลกเปลี่ยน  ฏ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวฯอุตสาหการ)  ฐ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (หลักสูตรเก่า)  ฑ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทควันโด)  ฒ = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯคอม)  ด = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ดนตรี)  พ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แพทย์)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล