140-162Acting Communication
สื่อสารการแสดง
สังกัดนิเทศศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อรวม    รายชื่อแยกสถานะ  

 มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-17:3019-702/119C34331A    
อาจารย์: อาจารย์ชโลธร จันทะวงศ์

สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
29-29-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-502 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-406
สอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง -ยังไม่ระบุ
หมายเหตุ: นิเทศปี1
  02 พฤหัสบดี07:30-12:304-3014C33330A    
อาจารย์: อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ

สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
30-29-1
5-2-3
สอบกลางภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-502 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-701
สอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง -ยังไม่ระบุ
หมายเหตุ: นิเทศปี1
  03 พฤหัสบดี12:30-17:304-3014C34340A    
อาจารย์: อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์จุฑารัตน์ การะเกตุ

สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
30-28-2
5-2-3
สอบกลางภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-701 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-702/1
สอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง -ยังไม่ระบุ
หมายเหตุ: นิเทศปี1
  04 เสาร์07:30-12:3019-702/119C32293A    
อาจารย์: ดร.วณิชชา ภราดรสุธรรม

สำรองให้:นิเทศศาสตร์ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
30-23-7
5-3-2
สอบกลางภาค: 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-1009 19 ต.ค. 2565 เวลา 15:00 - 16:30 อาคาร 19 ห้อง 19-702/1
สอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง -ยังไม่ระบุ
หมายเหตุ: นิเทศปี1
Course Description
การฝึกปฏิบัติการแสดงเพื่อการสื่อสารในที่สาธารณะและทักษะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตน

Acting practice for public performance and self-image making skills.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศูนย์ภาษา)  2 = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศูนย์ภาษา)  3 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯเครื่องกล)  4 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯยานยนต์)  5 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯไฟฟ้า)  6 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 4 ปี)  7 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 2 ปี)  8 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เภสัชฯ)  9 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (การตลาด)  A = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ  B = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ)  C = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารฯ)  D = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  E = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิติฯ)  F = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิเทศฯ)  G = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิทยาฯ)  H = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พยาบาลฯ)  I = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Hotel)  J = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Business)  K = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-สือสาร)  L = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  M = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯโยธา)  N = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พิเศษ 1)  O = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ  P = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิศวะฯ)  Q = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯ)  R = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  S = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิติฯ)  T = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิเทศฯ)  U = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิทยาฯ)  V = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-สือสาร)  W = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  X = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (พิเศษ 1)  Y = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯคอม)  Z = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ กลางปี)  ก = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แบดมินตัน)  ข = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (โยคะ)  ค = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทเบิลเทนนิส)  ง = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ลีลาศ)  จ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เปตอง)  ฉ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วอลเล่ย์บอล)  ช = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (กิจกรรมเข้าจังหวะ)  ซ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บาสเกตบอล)  ฌ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แจ๊สแดนซ์)  ญ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ฟิตเนส)  ฎ = จัดกลุ่มสอบนักศึกษาแลกเปลี่ยน  ฏ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวฯอุตสาหการ)  ฐ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (หลักสูตรเก่า)  ฑ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทควันโด)  ฒ = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯคอม)  ด = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ดนตรี)  พ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แพทย์)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล