101-101Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สังกัดศึกษาทั่วไป, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อรวม    รายชื่อแยกสถานะ  

 มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี ภาคปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:0015-50115C50482A    
อาจารย์: ว่าที่ร้อยตรีวิชญธร รังษิธารณ์
อาจารย์ธัชกร จันทร์เสมา
ดร.ชาณิดา พิทยานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
อาจารย์หฤทชญา นับแสง
สำรองให้: ทุกชั้นปี50-48-2
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-303
17 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-401
หมายเหตุ: ทุกสาขา

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

  02 ศุกร์13:00-16:0015-50215C503416A    
อาจารย์: ว่าที่ร้อยตรีวิชญธร รังษิธารณ์
อาจารย์ธัชกร จันทร์เสมา
ดร.ชาณิดา พิทยานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
อาจารย์หฤทชญา นับแสง
สำรองให้: ทุกชั้นปี50-34-16
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-401
หมายเหตุ: ทุกสาขา

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

  03 ศุกร์13:00-16:0015-50315C501733A    
อาจารย์: ว่าที่ร้อยตรีวิชญธร รังษิธารณ์
อาจารย์ธัชกร จันทร์เสมา
ดร.ชาณิดา พิทยานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
อาจารย์หฤทชญา นับแสง
สำรองให้: ทุกชั้นปี50-17-33
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-401
17 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-402
หมายเหตุ: ทุกสาขา

คลิกเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์

  04 ศุกร์13:00-16:000 (LCD)-C50050A   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้: ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่มตามGE ให้นักศึกษาทำเรื่องเปลี่ยนกลุ่มหรือเพิกถอนรายวิชาด่วนที่สำนักทะเบียนอาคาร 12 ชั้น
  05 ศุกร์13:00-16:0015-40215C110A    
อาจารย์: ว่าที่ร้อยตรีวิชญธร รังษิธารณ์
อาจารย์ธัชกร จันทร์เสมา
ดร.ชาณิดา พิทยานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
อาจารย์หฤทชญา นับแสง
สำรองให้: ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 15 ห้อง 15-402
หมายเหตุ: ทุกสาขา เรียนร่วมแพทย์100-101ก.1

คลิกเข้ากลุ่ม

ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  21 อาทิตย์09:00-12:005-108 Shop II5C401822N    
อาจารย์: อาจารย์ธัชกร จันทร์เสมา
สำรองให้:วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 3 ปี) ชั้นปี 3
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 3 ปี) ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 2
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) ชั้นปี 3
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 3 ปี) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 3 ปี) ทุกชั้นปี
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) ทุกชั้นปี
40-1-39
40-3-37
11-10-1
40-0-40
40-0-40
40-0-40
40-0-40
40-1-39
40-1-39
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สมทบ+ปกติวศ.บ.ไฟฟ้า.3 ปี ปี3

คลิกเข้ากลุ่ม

Course Description
หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำรงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic principles of economics and financial Literacy; relationship between SEP, sustainable development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศูนย์ภาษา)  2 = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศูนย์ภาษา)  3 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯเครื่องกล)  4 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯยานยนต์)  5 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯไฟฟ้า)  6 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 4 ปี)  7 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารคอมฯ 2 ปี)  8 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เภสัชฯ)  9 = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (การตลาด)  A = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ  B = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ)  C = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บริหารฯ)  D = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  E = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิติฯ)  F = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (นิเทศฯ)  G = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิทยาฯ)  H = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พยาบาลฯ)  I = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Hotel)  J = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (Inter Business)  K = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-สือสาร)  L = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  M = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯโยธา)  N = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (พิเศษ 1)  O = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ  P = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิศวะฯ)  Q = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯ)  R = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 4ปี)  S = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิติฯ)  T = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (นิเทศฯ)  U = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (วิทยาฯ)  V = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-สือสาร)  W = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (ศิลปฯ-โรงแรม 2ปี)  X = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (พิเศษ 1)  Y = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯคอม)  Z = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวะฯ กลางปี)  ก = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แบดมินตัน)  ข = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (โยคะ)  ค = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทเบิลเทนนิส)  ง = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ลีลาศ)  จ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เปตอง)  ฉ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วอลเล่ย์บอล)  ช = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (กิจกรรมเข้าจังหวะ)  ซ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (บาสเกตบอล)  ฌ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แจ๊สแดนซ์)  ญ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ฟิตเนส)  ฎ = จัดกลุ่มสอบนักศึกษาแลกเปลี่ยน  ฏ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (วิศวฯอุตสาหการ)  ฐ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (หลักสูตรเก่า)  ฑ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (เทควันโด)  ฒ = จัดกลุ่มสอบภาคค่ำ (บริหารฯคอม)  ด = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (ดนตรี)  พ = จัดกลุ่มสอบภาคปกติ (แพทย์)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล