ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Computer+Projector+OHP  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 4 ระหว่าง  22/4/2562 - 28/4/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์     อ.วีรพล มนัสอารีนาท
(192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข่าย) ,
BOOKING
 
อังคาร
 
        
พุธ     อ.วีรพล มนัสอารีนาท
(192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข่าย) ,
BOOKING
พฤหัสบดี  192-206
(3) 1,
L20
    
  191-202
(3) 1,
L20
    
ศุกร์  192-206
(3) 1,
L20
    
  191-202
(3) 1,
L20
    
เสาร์  192-204
(3) 1,
L20
  192-204
(3) 1,
L20
  191-303
(3) 1,
L20
  191-303
(3) 1,
L20

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 เม.ย. 256213:00-16:00อ.วีรพล มนัสอารีนาท
192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
22 เม.ย. 256213:00-16:00อ.วีรพล มนัสอารีนาท
192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล