ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lab  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 4 ระหว่าง  8/7/2567 - 14/7/2567 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์      193-202
(3) 1,
L20
   
อังคาร  193-105
(3) 1,
L20
       
พุธ  191-419
(3) 1,
L20
  191-420
(3) 1,
L20
   
พฤหัสบดี  193-102
(3) 1,
L20
       
  130-217
(3) 21,
L32
      
      193-102
(3) 2,
L20
   
ศุกร์  191-203
(3) 1,
L20
       
เสาร์ 193-331
(3) 21,
L30
        
  193-342
(3) 1,
L20
       
    193-331
(3) 21,
L30
     
อาทิตย์ 192-439
(3) 21,
L32
 192-439
(3) 21,
L32
 192-403
(3) 21,
L32

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี(แพทย์)
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล