ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  28/6/2563 - 4/7/2563 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
 
จันทร์
 
            
อังคาร170-111
(3) 1,
EXAM
170-113
(2) 1,
EXAM
170-320
(3) 1,
EXAM
170-213
(3) 1,
EXAM
170-430
(2) 1,
EXAM
170-446
(2) 1,
EXAM
500-614
(3) 99,
EXAM
500-631
(3) 99,
EXAM
502-611
(3) 99,
EXAM
781606
(3) 1,
EXAM
501-611
(3) 99,
EXAM
500-631
(3) 98,
EXAM
500-612
(3) 99,
EXAM
170-441
(1) 1,
EXAM
            
พุธ134-327
(3) 1,
EXAM
134-405
(3) 1,
EXAM
781603
(3) 1,
EXAM
            
 
พฤหัสบดี
 
            
ศุกร์         117-191
(3) 99,
EXAM
เสาร์930-100
(3) 1,
EXAM
931-116
(3) 1,
EXAM
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
4 ก.ค. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
930-100 : Doctoral Dissertation Seminar กลุ่ม 1
4 ก.ค. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
931-116 : Advanced Problems and Methods in Marketing Management กลุ่ม 1
3 ก.ค. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
117-191 : Thai Usage for Communication กลุ่ม 99
1 ก.ค. 256300:00-00:00สอบกลางภาค
134-327 : Negotiation and Conflict Management กลุ่ม 1
1 ก.ค. 256300:00-00:00สอบกลางภาค
134-405 : Conflict Management กลุ่ม 1
1 ก.ค. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
781603 : Theory of Peace, Conflict and Security กลุ่ม 1
30 มิ.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
170-111 : Human Anatomy and Physiology 2 กลุ่ม 1
30 มิ.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
170-113 : Health and Addiction กลุ่ม 1
30 มิ.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
170-213 : Fundamentals of Nursing Practicum กลุ่ม 1
30 มิ.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
170-320 : Adult Nursing 1 กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล