ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  5/7/2563 - 11/7/2563 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
                     
 
อังคาร
 
                     
พุธ135-305
(3) 21,
EXAM
135-410
(3) 1,
EXAM
                     
พฤหัสบดี              127-101
(3) 1,
L20
     
ศุกร์101-207
(3) 51,
EXAM
119-337
(3) 1,
EXAM
                     
เสาร์119-336
(3) 1,
EXAM
          100-105
(3) 21,
L32
 
          100-104
(3) 21,
L32
 
อาทิตย์          100-105
(3) 21,
L32
 
          100-104
(3) 21,
L32
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
11 ก.ค. 256300:00-00:00สอบกลางภาค
119-336 : Chinese for Tourism Business 1 กลุ่ม 1
10 ก.ค. 256300:00-00:00สอบกลางภาค
119-337 : Chinese for Tourism Business 2 กลุ่ม 1
10 ก.ค. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
101-207 : English for Proficiency Test กลุ่ม 51
8 ก.ค. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
135-305 : Import-Export Management กลุ่ม 21
8 ก.ค. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
135-410 : International Entrepreneurship กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล