ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  19/8/2562 - 25/8/2562 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
                      
อังคาร          101-203
(3) 10,
L20
 101-203
(3) 11,
L20
  113-108
(3) 11,
L25
 113-108
(3) 11,
L25
 
พุธ          101-203
(3) 12,
L20
 101-203
(3) 13,
L20
  101-203
(3) 9,
L25
 
พฤหัสบดี149-491
(5) 1,
EXAM
               116-999
(0) 1,
L20
  101-301
(3) 13,
L25
 101-301
(3) 13,
L25
 
ศุกร์          101-203
(3) 14,
L20
 101-203
(3) 15,
L20
      
เสาร์100-104
(3) 21,
EXAM
160-201
(3) 21,
EXAM
160-303
(2) 21,
EXAM
160-403
(3) 21,
EXAM
160-203
(3) 21,
EXAM
160-104
(3) 21,
EXAM
114-201
(2) 21,
EXAM
          101-203
(3) 16,
L20
 101-203
(3) 17,
L20
      
อาทิตย์126-316
(3) 21,
EXAM
                      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
25 ส.ค. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
126-316 : Statistics and Probability กลุ่ม 21
24 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
100-104 : Human Relations and Personality Development กลุ่ม 21
24 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
114-201 : English 3 กลุ่ม 21
24 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-104 : Public Law กลุ่ม 21
24 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-201 : Law of Property and Land Law กลุ่ม 21
24 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-203 : Law of Obligation กลุ่ม 21
24 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-303 : Security Transactions: Personal and Real Estate กลุ่ม 21
24 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-403 : Public International Law กลุ่ม 21
22 ส.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
149-491 : Co-Operative Education กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล