ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 4 ระหว่าง  9/6/2562 - 15/6/2562 
 
Day/Time
 
 
จันทร์
 
อังคาร100-102
(3) 1,
EXAM
113-108
(3) 99,
EXAM
114-101
(2) 1,
EXAM
114-102
(2) 1,
EXAM
114-102
(2) 3,
EXAM
114-101
(2) 21,
EXAM
 
พุธ
 
พฤหัสบดี100-101
(3) 99,
EXAM
130-403
(3) 51,
EXAM
153-326
(3) 1,
EXAM
131-308
(3) 1,
EXAM
121-106
(3) 1,
EXAM
ศุกร์131-203
(3) 1,
EXAM
500-301
(3) 1,
EXAM
อาทิตย์125-203
(3) 1,
EXAM
130-303
(3) 21,
EXAM
131-307
(3) 21,
EXAM
131-203
(3) 21,
EXAM
131-404
(3) 21,
EXAM
133-308
(3) 21,
EXAM
134-421
(3) 21,
EXAM
135-308
(3) 21,
EXAM
133-405
(3) 21,
EXAM
132-203
(3) 21,
EXAM

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
131-203 : INTERMEDIATE ACCOUNTING 1 กลุ่ม 1
14 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
500-301 : Independent Study กลุ่ม 1
13 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
121-106 : Mathematics in Daily Life กลุ่ม 1
13 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
131-308 : Cost Accounting กลุ่ม 1
13 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
153-326 : Structural Analysis 2 กลุ่ม 1
13 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
100-101 : Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy กลุ่ม 99
13 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
130-403 : Design Thinking Studio กลุ่ม 51
11 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
100-102 : Philosophy,Religions and Life Style กลุ่ม 1
11 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
114-101 : English 1 กลุ่ม 1
11 มิ.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
114-101 : English 1 กลุ่ม 21
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล