ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  21/10/2562 - 27/10/2562 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์          101-301
(3) 10,
L20
  101-301
(3) 11,
L20
        
          101-301
(3) 9,
L20
  101-301
(3) 12,
L20
        
อังคาร          101-203
(3) 10,
L20
 101-203
(3) 11,
L20
  113-108
(3) 11,
L25
 113-108
(3) 11,
L25
 
            101-301
(3) 11,
L20
          
            101-301
(3) 12,
L20
          
พุธ          101-203
(3) 12,
L20
 101-203
(3) 13,
L20
  101-203
(3) 9,
L25
 
          101-301
(3) 6,
L20
   101-301
(3) 6,
L20
 101-301
(3) 10,
L20
      
              101-301
(3) 5,
L20
 101-301
(3) 5,
L20
     
                101-301
(3) 9,
L20
      
พฤหัสบดี240-201
(3) 1,
EXAM
700-111
(3) 99,
EXAM
                101-301
(3) 8,
L20
 101-301
(3) 13,
L25
 101-301
(3) 13,
L25
 
ศุกร์          101-203
(3) 14,
L20
 101-203
(3) 15,
L20
      
          101-204
(3) 4,
L20
   101-301
(3) 7,
L20
     
            101-301
(3) 7,
L20
          
            101-301
(3) 8,
L20
          
เสาร์160-204
(3) 21,
EXAM
221-413
(3) 99,
EXAM
160-406
(3) 22,
EXAM
160-207
(3) 21,
EXAM
160-304
(3) 21,
EXAM
160-305
(3) 21,
EXAM
160-406
(3) 21,
EXAM
          101-203
(3) 16,
L20
 101-203
(3) 17,
L20
      
อาทิตย์100-107
(3) 21,
EXAM
101-112
(3) 21,
EXAM
151-241
(3) 2,
EXAM
151-441
(3) 2,
EXAM
131-104
(3) 21,
EXAM
                      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก



      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
27 ต.ค. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
100-107 : Civilization Studies กลุ่ม 21
27 ต.ค. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
101-112 : Civilization Studies กลุ่ม 21
27 ต.ค. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
131-104 : Financial Accounting 2 กลุ่ม 21
27 ต.ค. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
151-241 : Fluid Mechanics กลุ่ม 2
27 ต.ค. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
151-441 : Refrigeration and Air Conditioning กลุ่ม 2
26 ต.ค. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
221-413 : International Trade Operations กลุ่ม 99
26 ต.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-204 : Specific Contracts I กลุ่ม 21
26 ต.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-207 : Wrongful Acts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment กลุ่ม 21
26 ต.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-304 : Partnerships and Company Law กลุ่ม 21
26 ต.ค. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
160-305 : Family Law กลุ่ม 21
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล