ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 4 ระหว่าง  8/7/2567 - 14/7/2567 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
จันทร์240-303
(2) 1,
EXAM
240-322
(2) 1,
EXAM
            
อังคาร101-204
(3) 1,
EXAM
103-111
(3) 1,
EXAM
103-111
(3) 2,
EXAM
103-111
(3) 202,
EXAM
103-111
(3) 204,
EXAM
103-111
(3) 206,
EXAM
103-111
(3) 208,
EXAM
103-111
(3) 210,
EXAM
103-302
(3) 201,
EXAM
103-302
(3) 202,
EXAM
103-302
(3) 1,
EXAM
103-111
(3) 209,
EXAM
103-111
(3) 207,
EXAM
103-111
(3) 205,
EXAM
103-111
(3) 203,
EXAM
103-111
(3) 201,
EXAM
            
พุธ119-243
(3) 1,
EXAM
131-203
(3) 1,
EXAM
            
 
พฤหัสบดี
 
            
ศุกร์152-214
(3) 21,
EXAM
152-329
(3) 21,
EXAM
170-207
(1) 1,
EXAM
            
เสาร์142-302
(3) 1,
EXAM
          131-307
(3) 21,
L32
อาทิตย์151-304
(3) 21,
EXAM
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี(แพทย์)
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
151-304 : Probability and Statistics กลุ่ม 21
13 ก.ค. 256700:00-00:00สอบปลายภาค
142-302 : Community Relations กลุ่ม 1
12 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
152-214 : Engineering Electronic กลุ่ม 21
12 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
152-329 : Electrical Machines 2 กลุ่ม 21
12 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
170-207 : Health Promotion and Self Care กลุ่ม 1
10 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
119-243 : Fundamental Japanese 3 กลุ่ม 1
10 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
131-203 : Intermediate Accounting 1 กลุ่ม 1
9 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
101-204 : Daily Life English กลุ่ม 1
9 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
103-111 : English Fundamentals กลุ่ม 1
9 ก.ค. 256700:00-00:00สอบกลางภาค
103-111 : English Fundamentals กลุ่ม 2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล