ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 4 ระหว่าง  22/4/2562 - 28/4/2562 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์113-108
(3) 99,
EXAM
113-109
(3) 99,
EXAM
118-322
(3) 1,
EXAM
118-222
(3) 1,
EXAM
         250-211
(3) 1,
EXAM
 252-114
(2) 1,
EXAM
     
         251-223
(3) 1,
EXAM
  251-112
(2) 1,
EXAM
     
         251-327
(3) 1,
EXAM
 251-224
(3) 1,
EXAM
    
         252-320
(3) 1,
EXAM
 251-222
(3) 2,
EXAM
    
         250-211
(3) 2,
EXAM
  251-222
(3) 1,
EXAM
    
                251-458
(0) 1,
EXAM
    
อังคาร113-107
(3) 99,
EXAM
221-101
(3) 99,
EXAM
221-300
(3) 99,
EXAM
221-322
(3) 99,
EXAM
         251-330
(3) 1,
EXAM
252-211
(3) 1,
EXAM
  500-102
(3) 1,
EXAM
         252-421
(3) 1,
EXAM
252-369
(3) 1,
EXAM
     
         252-371
(3) 1,
EXAM
  252-145
(2) 1,
EXAM
     
         252-314
(3) 1,
EXAM
  252-338
(1) 1,
EXAM
    
         252-212
(2) 1,
EXAM
   252-456
(3) 1,
EXAM
   
พุธ113-109
(3) 98,
EXAM
         251-118
(1) 1,
EXAM
  251-328
(3) 1,
EXAM
    
         252-216
(3) 1,
EXAM
252-354
(3) 1,
EXAM
     
         252-317
(2) 1,
EXAM
 252-370
(3) 1,
EXAM
     
         252-267
(3) 1,
EXAM
 252-319
(3) 1,
EXAM
252-435
(2) 1,
EXAM
   
         251-119
(1) 2,
EXAM
     251-165
(3) 1,
EXAM
   
         251-119
(1) 1,
EXAM
     251-165
(3) 2,
EXAM
   
                252-265
(2) 1,
EXAM
   
พฤหัสบดี115-105
(3) 1,
EXAM
142-299
(3) 1,
EXAM
132-203
(3) 51,
EXAM
115-312
(3) 1,
EXAM
130-204
(3) 51,
EXAM
115-312
(3) 2,
EXAM
         251-115
(1) 1,
EXAM
  251-217
(1) 1,
EXAM
      
         251-329
(3) 1,
EXAM
  251-331
(3) 1,
EXAM
    
         251-329
(3) 2,
EXAM
  252-361
(3) 1,
EXAM
    
         252-318
(3) 1,
EXAM
 252-368
(3) 1,
EXAM
    
         251-115
(1) 2,
EXAM
    250-214
(2) 1,
EXAM
   
               252-164
(2) 1,
EXAM
   
ศุกร์112-106
(3) 99,
EXAM
117-132
(3) 99,
EXAM
                     
เสาร์123-101
(3) 1,
EXAM
                     
อาทิตย์100-104
(3) 21,
EXAM
135-308
(3) 21,
EXAM
                     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
28 เม.ย. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
135-308 : International Logistics and Supply Chain Management กลุ่ม 21
28 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
100-104 : Human Relations and Personality Development กลุ่ม 21
27 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
123-101 : General Chemistry กลุ่ม 1
26 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
112-106 : Thai Studies กลุ่ม 99
26 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
117-132 : Physical Education and Recreation กลุ่ม 99
25 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
115-105 : ENGLISH CONVERSATION 2 กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
115-312 : BUSINESS ENGLISH CONVERSATION กลุ่ม 1
25 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
115-312 : BUSINESS ENGLISH CONVERSATION กลุ่ม 2
25 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
130-204 : Data Analysis for Decision Making in Business กลุ่ม 51
25 เม.ย. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
132-203 : BUSINESS FINANCE กลุ่ม 51
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล