ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 4 ระหว่าง  18/2/2562 - 24/2/2562 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์170-344
(2) 1,
EXAM
                 
อังคาร170-329
(3) 1,
EXAM
               119-104
(3) 2,
L20
 
พุธ118-222
(3) 1,
EXAM
118-322
(3) 1,
EXAM
                 
 
พฤหัสบดี
 
                 
 
ศุกร์
 
                 
เสาร์125-202
(3) 5,
EXAM
          134-407
(3) 21,
L30
  134-407
(3) 21,
L30
 
          134-416
(3) 21,
L30
  134-416
(3) 21,
L30
 
          134-302
(3) 21,
L30
  134-302
(3) 21,
L30
 
อาทิตย์114-101
(2) 21,
EXAM
114-202
(2) 31,
EXAM
                 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
24 ก.พ. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
114-101 : English 1 กลุ่ม 21
24 ก.พ. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
114-202 : English 4 กลุ่ม 31
23 ก.พ. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
125-202 : Mathematics 2 กลุ่ม 5
20 ก.พ. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
118-222 : Japanese Speaking 4 กลุ่ม 1
20 ก.พ. 256200:00-00:00สอบกลางภาค
118-322 : Japanese Speaking 6 กลุ่ม 1
19 ก.พ. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
170-329 : Obstetric Nursing กลุ่ม 1
18 ก.พ. 256200:00-00:00สอบปลายภาค
170-344 : Community Health Nursing 1 กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล