ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  30/3/2563 - 5/4/2563 
 
Day/Time
 
 
จันทร์
 
 
อังคาร
 
 
พุธ
 
 
พฤหัสบดี
 
ศุกร์118-122
(3) 1,
EXAM
118-126
(3) 1,
EXAM
118-336
(3) 1,
EXAM
170-331
(3) 1,
EXAM
170-340
(3) 1,
EXAM

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
3 เม.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
118-122 : Japanese Speaking 2 กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
118-126 : Japanese Listening 2 กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
118-336 : Document Translation: Japanese-Thai กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
170-331 : Children and Adolescent Nursing Practicum กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256300:00-00:00สอบปลายภาค
170-340 : Adult and Geriatric nursing Practicum 2 กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล