ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Computer+Projector+OHP  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  28/6/2563 - 4/7/2563 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
             
อังคาร      192-201
(3) 1,
L20
    
      191-201
(3) 1,
L20
    
พุธ  192-439
(3) 1,
L20
  192-433
(3) 1,
L20
    
  101-208
(3) 201,
L20
         
พฤหัสบดี  191-415
(3) 1,
L20
  101-208
(3) 201,
L20
     
      190-301
(3) 1,
L20
     
ศุกร์  191-100
(3) 1,
L20
  101-208
(3) 202,
L20
     
  190-104
(3) 1,
L20
  192-101
(3) 1,
L20
    
      191-101
(3) 1,
L20
    
เสาร์  192-432
(3) 1,
L20
 101-208
(3) 202,
L20
     
  191-409
(3) 1,
L20
  192-462
(3) 1,
L20
    
อาทิตย์        192-422
(3) 21,
L32
   
        192-427
(3) 21,
L32
    
        101-208
(3) 21,
L32
  
          192-427
(3) 21,
L32
 
           192-422
(3) 21,
L32

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล