วิธีการโอนเงินบัญชีมหาวิทยาลัยสยาม
ภายในประเทศ
     1. ติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ ธนาคารใดก็ได้ เพื่อทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมตามที่ มหาวิทยาลัยสยามกำหนด เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยสยามเลขที่ 005-8-05579-9 สาขามหาวิทยาลัยสยาม แบบบัญชีออมทรัพย์ แล้วให้ดำเนินการดังนี้
         1.1 FAX สำเนาใบโอนเงินมาที่หมายเลข 02-4573982 ถึง ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
หรือ
         1.2 ส่งสำเนาใบโอนเงิน มาพร้อมกับเอกสารต่างๆ ทางไปรษณีย์มาที่ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสยาม 235 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ต่างประเทศ
      1. ให้ติดต่อธนาคารใดก็ได้ในต่างประเทศ ที่มี Contact กับ ธนาคารกรุงเทพโดยติดต่อเคาน์เตอร์ของ
ธนาคาร และแจ้ง ชื่อบัญชี - เลขที่บัญชี - สาขา - จำนวนเงิน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยสยาม เลขที่บัญชี 005-8-05579-9 สาขามหาวิทยาลัยสยาม แบบบัญชีออมทรัพย์ (สกุลเงินที่ชำระเป็นสกุลเงินใดก็ ได้ ทั้งนี้เมื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท และจะต้องมีค่าธรรมเนียมตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
      2. ซื้อ Draft ธนาคารใดก็ได้ แต่สำหรับกรณีนี้ ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยเสียค่าธรรมเนียมทั้ง
ต้นทางและปลายทาง ดังนี้ เมื่อท่านซื้อ Draft ท่านจะต้องบวกค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเข้าไปด้วย


*เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณา ส่งสำเนา ใบโอนเงินมาที่ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยามพร้อมกับ
เอกสารอื่นๆด้วย หรือ FAX สำเนาใบโอนเงินมาที่ สำนักทะเบียนและวัดผล หมายเลข 02-4573982