หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แผน ก (แบบ ก.2)

 1   หมวดวิชาเสริมพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
500-601 Basic Financial Accounting
 การบัญชีการเงินพื้นฐาน
3 (3-0-6)
500-600 INTRODUCTION TO ECONOMICS
 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
500-603 TECHNOLOGY APPLICATION IN BUSINESS
 การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาแกนบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-111 Research Methods for Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
500-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
500-612 Organizational Behavior
 พฤติกรรมองค์การ