[ นักศึกษา ]
1. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 2/2561 - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2562

2. เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2561(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 2/2561 คือวันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. และ 7 - 11 พ.ค. 2562 แต่เนื่องด้วย วันที่ 4 พ.ค.2562 กำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันที่ 9 พ.ค.2562 เป็นวันพืชมงคล มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันที่ 4 พ.ค.2562 เป็นวันที่ 11 พ.ค.2562 และวันที่ 9 พ.ค.2562 เป็นวันที่ 14 พ.ค.2562 จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2562

3. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนฯ(คูปองทุน)(ด่วนมาก)
ประกาศสำนักรับนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ) สำหรับใช้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามที่มหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 สำนักรับนักศึกษาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)สำหรับใช้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถรับคูปองการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562