[ นักศึกษา ]
1. กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2560 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 Click เพื่อทำการประเมิน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2560

2. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560(ด่วนมาก)
- มหาวิทยาลัยสยามได้พิจารณาและอนุมัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และทุนสนับสนุนการศึกษา Click เพื่อดูรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน - ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามรายชื่อดังกล่าวดำเนินการดังนี้ Click ข้อปฏิบัติการรับทุน
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2560

3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)(ด่วนมาก)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ) • นักศึกษาที่ชำระเงินเอง ขอรับคูปองฯ ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 • นักศึกษากองทุนฯ ติดต่อขอรับคูปองฯ ได้ที่สำนักแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 17 ชั้น 2
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2560

4. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2560 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน ตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2560

5. ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2559(ด่วนมาก)
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน ประมวลผล โดยด่วน!!
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2560