[ นักศึกษา ]
1. ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิกเพื่อตรวจสอบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561

2. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2561

3. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560(ด่วนที่สุด)
มหาวิทยาลัยสยาม กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
- กำหนดรับชุดครุย ในวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 12 ชั้น 6
- กำหนดพิธีซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2561