[ นักศึกษา ]
1. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 2/2560 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561

2. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2560 - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 กันยายน 2560

3. ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560(ด่วนมาก)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual study) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 คลิกเพื่อตรวจสอบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   13 กุมภาพันธ์ 2561