• ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
     ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบเปิดภาคการศึกษา 1/2562)  
- ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นวันวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 และมีนโยบายให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตามความสนใจ ระหว่าง วันจันทร์ืที่ 19 - วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสารสนเทศวิชาการ อาคาร 15 ชั้น 1 และกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 และ ขอเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน จากเดิมวันที่ 20-31 สิงหาคม 2562 เป็น วันที่ 22-31 สิงหาคม 2562
จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/08/2562
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 06/07/2562
 
     ตารางเรียน Presemester 2562   
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียน Presemester 2562 ได้ที่นี่
  
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 26/06/2562
 
   • Announcement the closure group of the class of the summer semester 2018 (Additional edition)  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at summer semester 2018(Additional edition)   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 27 July, 2019.
 From the office of Registration, announced on 14/06/2019.
 
   • Announcement the closure group of the class of the summer semester 2018  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at summer semester 2018   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 27 July, 2019.
 From the office of Registration, announced on 08/06/2019.
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบเปิดภาคการศึกษา 1/2562)(HIGHEST PRIORITY)
- ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 เป็นวันวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 และมีนโยบายให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปตามความสนใจ ระหว่าง วันจันทร์ืที่ 19 - วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสารสนเทศวิชาการ อาคาร 15 ชั้น 1 และกำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 และ ขอเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน จากเดิมวันที่ 20-31 สิงหาคม 2562 เป็น วันที่ 22-31 สิงหาคม 2562
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   14 August 2019

2. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(HIGHEST PRIORITY)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   23 January 2019

•No.44
Semester Year 3/2561

Total of readers : 21
•No.43
Semester Year 2/2561

Total of readers : 12
•No.42
Semester Year 1/2561

Total of readers : 1284
 
Total of viewers : 61841705
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office