• ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป   
นักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 1 ได้ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
[ยกเว้น รายวิชาภาษาอังกฤษ 1-6, เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการทำงาน] ให้ลงทะเบียนที่ระบบทะเบียนตามปกติหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล ช่องบริการ 5-7
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/11/2562
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2562 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/11/2562
 
   • ประกาศขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการแจ้งขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาดังต่อไปนี้    Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/11/2562
 
     Students announced list in accordance with the rules of the regular semester at 2/2018 and summer semester at 2018
Students who have name in the condition list in accordance with the Notification of the Siam University, but they have not yet come under any action then they must have to contact the Bureau of registration to Measurement their results. To make contact of education bureau of registration and measured by quick advice or contact, please Call 2-0-0068 to 5209, 5129 press 17 – 19.     Click here to check List.
 From the office of Registration, announced on 30/10/2019
 
     Announcement Graduation Ceremony   
We are happy to announce the next graduation ceremony
    - Date : 18 February 2020
    - Venue : BITEC Bangna
    - Time : 06:00 am
Graduation registration : Until 31 January 2020
Reserve a gown :
    - Date : 17 October 2019 - 31 January 2020
    - Time : 09:00 am - 16:00 pm
    - Place : Registration Office

- Rehearsal timetable :
   - Date : 8-9 February 2020
   - Time : 08:30 am - 17:00 pm
   - Venue : Siam University
For futher information, contact Registration Office
 From the office of Registration, announced on 17/10/2019
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. (HIGHEST PRIORITY)

ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   17 October 2019

2. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(HIGHEST PRIORITY)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   23 January 2019

•No.44
Semester Year 3/2561

Total of readers : 560
•No.43
Semester Year 2/2561

Total of readers : 321
•No.42
Semester Year 1/2561

Total of readers : 1586
 
Total of viewers : 62291437
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office