ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้เข้าการศึกษา ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้เข้าการศึกษา ปีการศึกษา 2560   คลิกเพื่อตรวจสอบ
 สำนักรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา ประกาศเมื่อ 02/08/2561
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 21/07/2561
 
    • Announcement for Graduation Academic Year 2016-2017
‣ Gown pick up (building 12, 6th floor)
            • 29th June 2018 for Bachelor students
            • 30th June 2018 for Master & Ph.D. students
‣ Rehearsal Ceremony
            • 7th July 2018 for Bachelor students
            • 8th July 2018 for Master and Ph.D. students at Siam University    Click for detail
Commencement Exercises Ceremony : 17th July 2018 at Queen Sirikit National Convention Center-QSNCC
 From the office of Registration, announced on 14/06/2018

 
    • ประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1, 2,3 และ 4 ตรวจสอบตารางเรียนชดเชย ดังเอกสารแนบ Click เพื่อดูรายละเอียด    
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/06/2561

 
   • Announcement the closure group of the class of the summer semester at 2017   
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the summer semester at 2017   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 22 July, 2018.
 From the office of Registration, announced on 19/06/2018.
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Announcement for Graduation Academic Year 2016-2017(HIGHEST PRIORITY)
- Gown pick up (building 12, 6th floor)
• 29 June 2018 for Bachelor students
• 30 June 2018 for Master & Ph.D. students
- Rehearsal Ceremony
• 7th July for Bachelor students
• 8th July for Master and Ph.D. students at Siam University
- Commencement Exercises Ceremony : 17th July at Queen Sirikit National Convention Center-QSNCC
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   14 June 2018

•No.39
Semester Year 1/2560

Total of readers : 1237
•No.38
Semester Year 3/2559

Total of readers : 953
•No.37
Semester Year 2/2559

Total of readers : 806
 
Total of viewers : 60681819
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office