• ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
     ตารางเรียน Presemester 2562   
- นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียน Presemester 2562 ได้ที่นี่
  
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/06/2562
 
   • Announcement the closure group of the class of the summer semester 2018 (Additional edition)  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at summer semester 2018(Additional edition)   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 27 July, 2019.
 From the office of Registration, announced on 14/06/2019.
 
   • Announcement the closure group of the class of the summer semester 2018  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at summer semester 2018   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 27 July, 2019.
 From the office of Registration, announced on 08/06/2019.
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล (Individual Study)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  
- สามารถตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 08/06/2562
 
    • กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 1 เมษายน 2562    Click เพื่อทำการประเมิน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 12/03/2562

 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)(HIGHEST PRIORITY)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม) Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   14 June 2019

2. ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(HIGHEST PRIORITY)
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Click เพื่ออ่านรายละเอียด - กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดกลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   14 June 2019

3. ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล (Individual Study)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(HIGHEST PRIORITY)
สามารถตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 Click เพื่ออ่านรายละเอียด
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   8 June 2019

4. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(HIGHEST PRIORITY)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   23 January 2019

•No.42
Semester Year 1/2561

Total of readers : 1087
•No.41
Semester Year 3/2560

Total of readers : 433
•No.40
Semester Year 2/2560

Total of readers : 436
 
Total of viewers : 61644695
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office