• กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/11/2560
 
      ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้เข้าสอบและเลขที่นั่งสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.30 น.
• ธรรมศึกษาตรี
• ธรรมศึกษาโท
• ธรรมศึกษาเอก

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 07/11/2560
 
    • Schedule to evaluate teaching online courses for Semester 1/2017
For all students who enrolled in the study of 1 academic year 2017 in order to complete the evaluation of the teachers teaching and learning methods valid from day 16 October - 18 November 2017. If the students do not perform the evaluation of the teachers teaching and learning methods based on the schedule, then the students will not be able to see the results of the classes, so every students should be completed before the system evaluates forms will be closed on 18 November 2017.   Click for evaluate
 From the office of Registration, announced on 10/10/2017

 
   • Announcement the closure group of the class of the semester 1/2017   
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at 1/2017   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 7 October, 2017.
 From the office of Registration, announced on 23/09/2017.
 
     Students announced list in accordance with the rules of the regular semester at 2/2559 and summer semester at 2559
Students who have name in the condition list in accordance with the Notification of the Siam University, but they have not yet come under any action then they must have to contact the Bureau of registration to Measurement their results. To make contact of education bureau of registration and measured by quick advice or contact, please Call 0-2457-0068 to 5209, 5129 press 17 – 19.   Click here to check List.
 From the office of Registration, announced on 22/09/2017
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560(VERY HIGH PRIORITY)
- มหาวิทยาลัยสยามได้พิจารณาและอนุมัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททุนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และทุนสนับสนุนการศึกษา Click เพื่อดูรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน - ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตามรายชื่อดังกล่าวดำเนินการดังนี้ Click ข้อปฏิบัติการรับทุน
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   31 August 2017

2. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)(VERY HIGH PRIORITY)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ) • นักศึกษาที่ชำระเงินเอง ขอรับคูปองฯ ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 19 ชั้น 1 • นักศึกษากองทุนฯ ติดต่อขอรับคูปองฯ ได้ที่สำนักแนะแนวและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 17 ชั้น 2
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   4 August 2017

3. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560(VERY HIGH PRIORITY)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2560 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียน ตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   18 July 2017

4. ตรวจสอบรายชื่อสอบปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2559(VERY HIGH PRIORITY)
ให้นักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ ที่นั่งสอบ และห้องสอบ ที่ เมนูตารางเรียน/ตารางสอบ กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อสอบ หรือเลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ให้ติดต่อส่วนงาน ประมวลผล โดยด่วน!!
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   13 July 2017

•No.38
Semester Year 3/2559

Total of readers : 173
•No.37
Semester Year 2/2559

Total of readers : 97
•No.36
Semester Year 1/2559

Total of readers : 2341
 
Total of viewers : 60099408
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office