• ประกาศสำนักรับนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ) สำหรับใช้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 สำนักรับนักศึกษาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)สำหรับใช้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถรับคูปองการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.    Click เพื่อดูรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 24/11/2561

 
     Students announced list in accordance with the rules of the regular semester at 2/2017 and summer semester at 2017
Students who have name in the condition list in accordance with the Notification of the Siam University, but they have not yet come under any action then they must have to contact the Bureau of registration to Measurement their results. To make contact of education bureau of registration and measured by quick advice or contact, please Call 2-0-0068 to 5209, 5129 press 17 – 19.     Click here to check List.
 From the office of Registration, announced on 16/10/2018
 
   • Announcement the closure group of the class of the semester 1/2018  
- Students should review the course and study groups. The university will be announced the closure date of the school for the education at 1/2018   Click to read details
- A group of students are studying some subjects and that has announced to close then students should contact registration office immediately within 20 October, 2018.
 From the office of Registration, announced on 29/09/2018.
 
    • กำหนดการ การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาออนไลน์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าระบบประเมิน เพื่อทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายวิชา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินการเรียนการสอนเป็นรายวิชา ตามกำหนดการดังกล่าว นักศึกษาจะไม่สามารถเห็นผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ต้องประเมิน ดังนั้นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์จะปิดในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561    Click เพื่อทำการประเมิน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/10/2561

 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 19/09/2561
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศสำนักรับนักศึกษาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ) 2/2561(HIGHEST PRIORITY)
ตามที่มหาวิทยาลัยสยาม ได้มอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 สำนักรับนักศึกษาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง (คูปองทุนฯ)สำหรับใช้ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถรับคูปองการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. Click เพื่อดูรายละเอียด
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   6 December 2018

2. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561(HIGHEST PRIORITY)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2561 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ANNOUNCED BY   The Office of Registration   ANNOUNCED DATE   19 September 2018

•No.42
Semester Year 1/2561

Total of readers : 275
•No.41
Semester Year 3/2560

Total of readers : 111
•No.40
Semester Year 2/2560

Total of readers : 112
 
Total of viewers : 61018247
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact Registration Office
02-457-0068 Ext. 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office