จำนวนผู้เข้าชม Web Site :
79610892 ครั้ง

=> เข้าสู่ระบบ
=> วิชาที่เปิดสอน
=> ตารางเรียน/ตารางสอบ
=> ตารางสอนอาจารย์
=> ตารางการใช้ห้อง
=> ปฏิทินการศึกษา
=> เอกสารและหลักสูตร
=> ถาม - ตอบ
=> คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 2563
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 2564
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 2566
=> เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 2567
=> ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking
=> ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์
=> คู่มือการสมัคร-ONE-ID-และการขอ-Digital-Transcript

=> มหาวิทยาลัยสยาม
=> สำนักหอสมุด
=> สำนักแนะแนวและทุนกู้ยืมฯ
=> สำนักกิจการนักศึกษา
=> ศูนย์สารสนเทศ
=> สำนักรับสมัครนักศึกษา
=> โครงการสหกิจ
=> สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
=> Siam e-Learning

* นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
* อาจารย์ - เจ้าหน้าที่
* ผู้บริหาร


<>คู่มือแนวปฏิบัติระเบียบการศึกษา


<>คู่มือแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน


<>คู่มือการออกเลขรหัสวิชา<> คำร้องทั่วไป
<> ใบลงทะเบียน (สนท.28)
<> ใบเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่ม (สนท.40)  
<> ใบเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> ขั้นตอนการลงทะเบียน  
<> ขั้นตอนการเพิ่ม-ถอน  
<> ขั้นตอนการเพิกถอนรายวิชาแบบติด W  
<> คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์  

• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท  
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562

•  ประชาสัมพันธ์  
   สำนักทะเบียนและวัดผลขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว
ขอให้ท่านนำส่งผลการสอบ (คะแนน-เกรด) มาพร้อมกับสมุดคำตอบหรือหลักฐานการสอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง มาส่งพร้อมกันที่สำนักทะเบียนและวัดผล mั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
และคำสั่งสอบในแต่ละภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 25/01/2567

•  ประกาศการปิดกลุ่มเรียนและรายวิชาที่เรียนรายบุคคลประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน ! ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   
Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 29/01/2567

•  ประชาสัมพันธ์  

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 21/12/2566

1. ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนโดยการตัดบัตรเครดิตออนไลน์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565

2. ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking(ด่วนที่สุด)
ขั้นตอนการชำระค่าเล่าเรียนผ่าน mBanking
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565

3. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 54
ภาคการศึกษาที่1/2565

จำนวนผู้อ่าน : 2147 ครั้ง
•ฉบับที่ 55
ภาคการศึกษาที่2/2565

จำนวนผู้อ่าน : 2099 ครั้ง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg1@siam.edu (ทะเบียนประวัติ, ตรวจสอบคุณวุฒิ, VISA)
reg2@siam.edu (ลงทะเบียน, ผลการเรียน)
reg3.sis@siam.edu (ขอ Transcript, เอกสารทางการศึกษา, อื่นๆ)
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office