• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/10/2563
 
   • ประชาสัมพันธ์ : เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) สำหรับใช้ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาที่ได้รับทุนสนัสนุนการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่    Click เพื่ออ่านรายละเอียด

 จากสำนักรับสมัครและทุนช่วยเหลือนักศึกษา ประกาศเมื่อ 15/11/2563
 
    • เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 1/2563
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ของภาคการศึกษา 1/2563 คือวันที่ 8-19 ธ.ค.2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.2563 จากเดิมวันจันทร์ที่ 7 ธ.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.2563 มหาวิทยาลัยจึงได้เลื่อนวันสอบของวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.2563 เป็นวันอังคารที่ 22 ธ.ค.2563 และวันเสาร์ที่ 12 ธ.ค.2563 เป็นวันพุธที่ 23 ธ.ค.2563   Click เพื่ออ่านรายละเอียด  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ    
 จากสำนักวิชาการ ประกาศเมื่อ 22/10/2563

 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/09/2563
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563   
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   Click เพื่ออ่านรายละเอียด  จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 15/09/2563
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 1130 ครั้ง
•ฉบับที่ 45
ภาคการศึกษาที่1/2562

จำนวนผู้อ่าน : 606 ครั้ง
•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1227 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 63484212 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office