• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคณะ รับเอกสารและพบอาจารย์พี่เลี้ยงที่ศูนย์สารสนเทศ (อาคาร 15 ชั้น 1) เพื่อเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาและลงทะเบียนเรียน ที่สำนักทะเบียนและวัดผล (อาคาร 12 ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2563, วันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563, และวันที่ 4-8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-18.00 น.
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 18/07/2563
 
     ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณีที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/06/2563
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562   
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   Click เพื่ออ่านรายละเอียด  จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 23/06/2563
 
     กำหนดการเปิดภาคการศึกษาและลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  
1. กำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 และกำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-สาย วันที่ 2-6 มิถุนายน 2563
    1.1 การลงทะเบียนสายและการเพิ่มรายวิชา ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนสายและเพิ่มรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2563 (ลงทะเบียนสาย-เพิ่มรายวิชาอย่างเดียว)
    1.2 การถอนรายวิชา ** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มถอนรายวิชาพร้อมคำร้องทั่วไป โดยระบุเรื่องและเหตุผลให้ครบถ้วน
    1.3 การเปลี่ยนรายวิชา ** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
นักศึกษากรอกแบบฟอร์มเพิ่ม-ถอนรายวิชาให้ครบถ้วน
** กรณีการถอนรายวิชาและการเปลี่ยนรายวิชาเมื่อกรอกแบบฟอร์มแล้ว ให้ส่งอีเมล์มาที่ reg2@siam.edu เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทางอีเมล์ต่อไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 12/05/2563
 
   • ประชาสัมพันธ์ : เรื่องการกรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน/2562
ขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 กรอกแบบฟอร์มรายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อประธานคณะกรรมการการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป  Click กรอกแบบรายงาน
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 13/05/2563
 
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม่ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคณะ ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล (อาคาร 12 ชั้น 1) เพื่อเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปตามแผนการศึกษาและลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 21-25 กรกฎาคม 2563, วันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2563, และวันที่ 4-8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-18.00 น.
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   18 กรกฏาคม 2563

2. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

3. การเรียนการสอนและการประเมินผลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)(ด่วนมาก)
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤติ ซึ่งให้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายคณะกรรมการประสานงานการเรียนการสอน และการประเมินผลให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับการเรียนการสอนปกตินั้น ทั้งนี้คณะกรรมการจึงเห็นสมควรกำหนดการดำเนินงานดังต่อไปนี้
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   14 เมษายน 2563

•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 796 ครั้ง
•ฉบับที่ 45
ภาคการศึกษาที่1/2562

จำนวนผู้อ่าน : 405 ครั้ง
•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1040 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 62862981 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office