• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2562 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/11/2562
 
   • ประกาศขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
สำนักวิชาการแจ้งขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาดังต่อไปนี้    Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 02/11/2562
 
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาออกตามระเบียบวัดผล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยสยาม แต่ยังไม่ได้มาติดต่อเพื่อดำเนินการใดๆ กับทางสำนักทะเบียนและวัดผล ให้รีบมาติดต่อส่วนงานวัดผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล โดยด่วน หรือติดต่อขอคำปรึกษา โทร 0-2457-0068 ต่อ 5209,5129 กด 17-19    Click เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 สำนักทะเบียและวัดผล ประกาศเมื่อ 30/10/2562
 
     กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561   
- มหาวิทยาลัยสยามกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2560-2561 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- จองชุดครุย ที่สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
(เฉพาะระดับปริญญาเอก จองชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 18 มกราคม 2563)
- พิธีซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
- พิธีประทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ ตั้งแต่เวลา
07.00 -11.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ จะได้รับในวันมารับชุดครุย
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 17/10/2562
 
     ประกาศรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
- สามารถตรวจสอบรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล   Click เพื่ออ่านรายละเอียด  จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 25/09/2562
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ประกาศขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
สำนักวิชาการแจ้งขอเปลี่ยนวันสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาดังต่อไปนี้
140-160 หลักนิเทศศาสตร์
170-106 ชีววิทยาทางการพยาบาล
170-109 เศรษฐสาสตร์สาธารณสุข
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2562

2. 6204600015 ติดต่อทำเรื่องขอรับเงินคืนเนื่องจากรายวิชา 101-206 ปิดกลุ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาติดต่อำนักทะเบียนและวัดผล ช่องบริการ 6-7 ติดต่อ อ.เกียรติพงศ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2562

3. 6204400004 ติดต่อทำเรื่องขอรับเงินคืนเนื่องจากรายวิชา 101-206 ปิดกลุ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาติดต่อำนักทะเบียนและวัดผล ช่องบริการ 6-7 ติดต่อ อ.เกียรติพงศ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2562

4. 6204300136 ติดต่อทำเรื่องขอรับเงินคืนเนื่องจากรายวิชา 101-206 ปิดกลุ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาติดต่อำนักทะเบียนและวัดผล ช่องบริการ 6-7 ติดต่อ อ.เกียรติพงศ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2562

5. 6206400026 ติดต่อทำเรื่องขอรับเงินคืนเนื่องจากรายวิชา 101-206 ปิดกลุ่ม(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาติดต่อำนักทะเบียนและวัดผล ช่องบริการ 6-7 ติดต่อ อ.เกียรติพงศ์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2562

6. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561(ด่วนที่สุด)
- มหาวิทยาลัยสยามกำหนดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - จองชุดครุย ที่สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 (เฉพาะระดับปริญญาเอก จองชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 18 มกราคม 2563) - พิธีซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม - พิธีประทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ ตั้งแต่เวลา 07.00 -11.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ จะได้รับในวันมารับชุดครุย
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2562

7. กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2562 นี้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี ได้ที่ Click เมนูปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2562

8. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

9. 5704400258 รับเอกสารคืน(ด่วนมาก)
กรุณามารับเอกสารคืนที่สำนักทะเบียนและวัดผล ช่องบริการ 6-7 ติดต่อ อ.เกียรติพงศ์
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2562

•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 356 ครั้ง
•ฉบับที่ 43
ภาคการศึกษาที่2/2561

จำนวนผู้อ่าน : 183 ครั้ง
•ฉบับที่ 42
ภาคการศึกษาที่1/2561

จำนวนผู้อ่าน : 1455 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 62101603 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office