• การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับเรื่องได้ทันที

 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 22/01/2562
 
   • การเรียนการสอนและการประเมินผลในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19)
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤติ ซึ่งให้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายคณะกรรมการประสานงานการเรียนการสอน และการประเมินผลให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับการเรียนการสอนปกตินั้น ทั้งนี้คณะกรรมการจึงเห็นสมควรกำหนดการดำเนินงานดังต่อไปนี้    Click เพื่ออ่านรายละเอียด
Download ฟอร์มการสอนออนไลน์
Download ฟอร์มการสอนออนไลน์หมวดศึกษาทั่วไป
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 17/03/2563
 
     กำหนดพิธีรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561   
- มหาวิทยาลัยสยามกำหนดพิธีรับปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2560-2561 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- จองชุดครุย ที่สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
(เฉพาะระดับปริญญาเอก จองชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 18 มกราคม 2563)
- พิธีซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
- พิธีรับปริญญาบัตร วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจะมีพิธีซ้อมใหญ่ ตั้งแต่เวลา
07.00 -11.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ จะได้รับในวันมารับชุดครุย
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 17/10/2562
 
   •ประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562  
- ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และกลุ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศการปิดกลุ่มเรียนประจำภาคการศึกษkที่ 2/2562   Click เพื่ออ่านรายละเอียด
- กรณ๊ที่กลุ่มเรียนของนักศึกษามีการประกาศปิดเลุ่มเรียน ให้นักศึกษาติดต่อ ส่วนงานประมวลผล สำนักทะเบียน โดยด่วน ! ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563
 สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 20/02/2563
 
     ตารางกำหนดการกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต
   ให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีรับปริญญาประจำปี พ.ศ. 2563   ให้มารับและกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Click เพื่ออ่านรายละเอียด
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 30/01/2563
 
   • กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2562 นี้    ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา/ชั้นปี  ได้ที่  Click เมนูปฏิทินการศึกษา
 จากสำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศเมื่อ 11/11/2562
 
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท(ด่วนที่สุด)
การขอหนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบมีรูปและแบบไม่มีรูป และหากนักศึกษาต้องการเอกสารด่วน สามารถรอรับได้ภายในไม่เกิน 30 นาที โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่องได้ทันที
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2562

•ฉบับที่ 46
ภาคการศึกษาที่2/2562

จำนวนผู้อ่าน : 400 ครั้ง
•ฉบับที่ 45
ภาคการศึกษาที่1/2562

จำนวนผู้อ่าน : 219 ครั้ง
•ฉบับที่ 44
ภาคการศึกษาที่3/2561

จำนวนผู้อ่าน : 824 ครั้ง
 
จำนวนผู้เข้าชม Web Site : 62457209 ครั้ง
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 12 ชั้น 1
02-457-0068 ต่อ 5129, 5208, 5209, 5136
E-Mail : reg2@siam.edu
Copyright © 2007 sis.siam.edu. All right reserved. This website was created by : Registration Office