สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. รายละเอียดค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณทิต
    - ค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต 1,800 บาท
    - ค่าชุดครุย               1,800 บาท
    - ค่างานเลี้ยงสังสรรค์      300 บาท
    - ค่าสมาคมศิษย์เก่า       200 บาท
    - ค่าทำบัตรศิษย์เก่า       100 บาท
      รวมเงิน                 4,200 บาท


สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. รายละเอียดค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณทิต
    - ค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต 2,000 บาท
    - ค่าชุดครุย               1,800 บาท
    - ค่างานเลี้ยงสังสรรค์      300 บาท
    - ค่าสมาคมศิษย์เก่า       200 บาท
    - ค่าทำบัตรศิษย์เก่า       100 บาท
      รวมเงิน                 4,400 บาท


สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2. รายละเอียดค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณทิต
    - ค่าขึ้นทะเบียนบัณทิต 3,000 บาท
    - ค่าชุดครุย               4,500 บาท
    - ค่างานเลี้ยงสังสรรค์      300 บาท
    - ค่าสมาคมศิษย์เก่า       200 บาท
    - ค่าทำบัตรศิษย์เก่า       100 บาท
      รวมเงิน                 8,100 บ


 
นักศึกษาที่มาขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะได้รับเอกสาร

1. แบบจองชุดครุยรับปริญญา
2. คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาและพิธีมอบเหรียญเกียรนิยม