เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการยื่นเรื่องขอจบการศึกษา

1. แบบฟอร์มขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษา 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและหน้าสมุดเลขที่ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
    3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา อย่างละ 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
    3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
4. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท (ประมาณ 150 - 200 บาท)
* กรณีนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ถ่ายสำเนาคุณวุฒิเดิม ระดับปริญญาตรี/ระดับปริญญาโท ของสถาบันเดิม