เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการยื่นเรื่องขอจบการศึกษา

1. แบบฟอร์มขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2. คำร้องทั่วไป 2 ใบ
    2.1 คำร้องทั่วไป ใบที่ 1 ระบุข้อ 1.7.2 เรื่องของทรานสคริปฉบับภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการสำเร็จการศึกษา
    2.2 คำร้องทั่วไป ใบที่ 2 ระบุข้อ 1.1, 1.2 เรื่องขอใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาแบบเป็นทางการฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3. รูปถ่ายชุดครุยขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว 4-6 ใบ (เขียนรหัสนักศึกษาด้านหลังรูป)
4. สำเนาบัตรประชาชน ของนักศึกษา 3 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
    5.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาและหน้าสมุดเลขที่ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
    5.2 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา อย่างละ 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
    5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
6. ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท (ประมาณ 150 - 200 บาท)
* กรณีนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ถ่ายสำเนาคุณวุฒิเดิม ระดับปริญญาตรี/ระดับปริญญาโท ของสถาบันเดิม